Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

×

Jednym zdaniem

2019-03-05  Trzy klastry energii (Gorzowski, Pilski oraz Tuczyński) powołały Polskie Zrzeszenie Klastrów Energii. Zrzeszenie ma wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii i propagować ideę jej poszanowania.
2019-02-25  Izby Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego przymierza się do utworzenia grupy zakupowej dla hotelarzy w celu zakupu gazu i energii elektrycznej. To odpowiedź branży na ostatnie podwyżki cen mediów. Trwa pozyskiwanie partnerów do projektu.
2019-02-21  Sejm znowelizował ustawę o cenach energii elektrycznej. Główne zmiany dotyczą opłat dystrybucyjnych i za przesył energii elektrycznej, które nie będą ustalane ustawą, ale przez regulatora - Prezesa URE. Ustawa trafi teraz do Senatu.
2019-02-21  Około 50 tys. zł rocznie zaoszczędzi Szpital Śląski w Cieszynie dzięki uruchomionej właśnie instalacji fotowoltaicznej. Ponad 450 modułów paneli fotowoltaicznych zamontowano na dachu i elewacji pawilonu diagnostyczno-zabiegowego oraz pawilonu łóżkowego.
2019-02-20  Tauron w ubiegłym roku przyłączył do sieci ponad 8 tysięcy mikroinstalacji OZE, to przeszło dwukrotnie więcej niż w roku 2017, a moc przyłączonych w 2018 roku instalacji była ponad trzykrotnie wyższa niż rok wcześniej.
2019-02-19  Po przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych kontroli NCBiR zmieniło decyzję odnośnie wyboru dostawcy autobusów elektrycznych. Oferta dotychczasowego zwycięzcy, Politechniki Śląskiej, została odrzucona, a na jej miejsce wybrano ofertę Ursusa.
2019-02-19  Międzyresortowy zespół zaczyna prace nad rozszerzeniem katalogu prosumentów. Po nowelizacji ustawy o OZE produkować i sprzedawać energię elektryczną do sieci będą mogły nie tylko osoby prywatne, ale też małe i średnie firmy oraz jst.

2012-01-17

Samorządy napędzają inwestycje w OZE


Po tym, jak w 2010 roku zlikwidowano gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska (był to element reformy finansów publicznych, która zakładała między innymi likwidację wszystkich - poza państwowymi - funduszy celowych), samorządowe dotacje na inwestycje proekologiczne na pewien czas zamarły. Środki te odblokowali dopiero ministrowie, którzy przypomnieli, że likwidacja funduszy nie oznacza likwidacji źródeł ich przychodów, a co za tym idzie, dotacje na przedsięwzięcia proekologiczne mogą być przyznawane nadal, ale już bezpośrednio z budżetu gminy lub powiatu.

"Podsumowując, należy stwierdzić, iż katalog celów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które po dniu 1 stycznia 2010 r. będą finansowane ze środków budżetów powiatów i gmin odpowiada katalogowi tych celów, który jest aktualnie określony w art. 406 i 407 ustawy - Prawo ochrony środowiska." - odpowiadał zaniepokojonym likwidacją funduszy posłom w marcu 2010 roku Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Część samorządów zareagowała od razu i natychmiast podjęła działania mające na celu wznowienie udzielania dotacji. Inne wstrzymywały się dłużej. W Gliwicach nowe regulaminy udzielania dotacji przyjęto pod koniec czerwca 2011 roku. Oprócz praktykowanych już w tym mieście od lat dotacji do wymiany pieców węglowych, po raz pierwszy umożliwiono mieszkańcom także występowanie o dotacje do inwestycji w odnawialne źródła energii. "Ten kierunek wsparcia jest zgodny z polityką Państwa w zakresie wywiązania się z narzucanych przez Unię Europejską limitów dla Polski dotyczących wykorzystywania energii odnawialnej" - czytamy w uzasadnieniu do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach z 30 czerwca 2011 r.

Jak mówi dr Tomasz Misztal z Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach, nowe regulaminy powstały w oparciu o założenia wojewódzkie zebrane w wydanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach dokumencie zatytułowanym "Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu". Zgodnie z jego zapisami, gliwicki magistrat dotuje wyłącznie inwestycje w energię pozyskiwaną ze słońca i biomasy oraz przy wykorzystaniu pomp ciepła. Nie przewiduje się natomiast na przykład dotowania wiatraków, "ponieważ" - jak dodaje dr Misztal - "na Górnym Śląsku nie występują wystarczająco silne wiatry, aby takie inwestycje były opłacalne".

Gliwicki regulamin przyznawania dotacji (załącznik do Uchwały Rady Miejskiej nr XII/244/2011 z 13 października 2011 r.) określa również przedmiot i adresatów gminnej oferty oraz maksymalne kwoty dofinansowania. W par. 1 pkt. 1 czytamy, że dotacja celowa z budżetu miasta jest udzielana na "dofinansowanie inwestycji, których celem jest wytwarzanie energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przy zastosowaniu fabrycznie nowych urządzeń". Z tego samego punktu dowiadujemy się, że o pieniądze starać się mogą osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz "osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku". W zależności od wybranej formy pozyskiwania energii dotacja pokryć może od 50% (wodne kolektory słoneczne oraz pompy ciepła) do 70% (kotły biomasowe) kosztów, ale nie więcej niż 4 tys. (osoby fizyczne i wspólnoty) lub 12 tys. zł (osoby prawne). "W przypadku kotłów biomasowych celowo podwyższyliśmy próg wielkości wydatków podlegających dofinansowania, aby w ten sposób dodatkowo wypromować źródła biomasowe, które są, naszym zdaniem, ciekawą alternatywą dla kotłów węglowych, które są obecnie masowo instalowane w budownictwie jednorodzinnym" - wyjaśnia dr Misztal.

Z rozeznania urzędników z gliwickiego magistratu wynika, że dodatkowym źródłem dofinansowania inwestycji w kolektory słoneczne mogą być także częściowo umarzalne kredyty w Banku Ochrony Środowiska. Dr Tomasz Misztal: "Z naszych opinii prawnych, jak również z informacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika, że obie te dotacje można łączyć. W takiej sytuacji uzyskana kwota dotacji się podwyższa i to dla mieszkańca może być znaczne wsparcie". W praktyce, przy uzyskaniu maksymalnego założonego przez NFOŚiGW zwrotu wydatków, na które zaciągnięto kredyt (czyli 45%) oraz 50-procentowej dotacji gminnej, całkowity koszt poniesiony przez wnioskodawcę może się zamknąć w kwocie nie przekraczającej 5% wydatków na zakup i montaż kolektorów.

Co więcej, jak deklaruje dr Misztal, gliwicki Urząd Miasta nie przewiduje odmów wypłacenia dotacji. "Na razie każdy kto się zgłasza otrzymuje dotację. Jeśli się zdarzy, że pod koniec roku te środki, które przygotowaliśmy zostaną wyczerpane, to taki wniosek przejdzie na kolejny rok z pierwszeństwem wypłaty dotacji". Urzędnicy zakładają, że w pierwszym roku o dotację wystąpi sto podmiotów, a w kolejnych latach liczba ta będzie stopniowo wzrastać. "W tym miejscu wychodzimy niejako na przeciw założeniom poczynionym przez marszałka, który spodziewa się, że gminy będą intensyfikować ilość udzielanych dotacji. W myśl założeń wojewódzkich ilość środków przeznaczanych na te dotacje powinna wzrastać, żeby faktycznie wpływało to na poprawę jakości powietrza" - kończy dr Misztal.

Podobne do gliwickich dotacje oferują także inne gminy. Wiele z nich wykorzystuje w tym celu środki pozyskane z funduszy unijnych. Taką drogą poszedł między innymi Grodzisk Wielkopolski, który za 6 mln zł zamontował kolektory na 410 dachach przy dofinansowaniu sięgającym 70% kosztów kwalifikowanych. Podbełchatowska gmina Kleszczów (nosząca miano najbogatszej gminy w Polsce), podobnie jak Gliwice, pozwala mieszkańcom wybrać w jaki sposób chcą pozyskiwać energię: „Maksymalne stawki dofinansowania to: 18 tys. zł do zainstalowanej pompy ciepła albo turbiny wiatrowej i 7200 zł na montaż kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych” - czytamy w „Portalu Samorządowym”. Tego typu przykłady można zresztą mnożyć. To praktyczne zastosowanie unijnej polityki 3x20 oraz wynikających z niej zaleceń Urzędu Regulacji Energetyki o konieczności dywersyfikacji źródeł energii i odchodzenia od paliw kopalnych.

Jednym zdaniem

2019-03-05  Trzy klastry energii (Gorzowski, Pilski oraz Tuczyński) powołały Polskie Zrzeszenie Klastrów Energii. Zrzeszenie ma wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii i propagować ideę jej poszanowania.
2019-02-25  Izby Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego przymierza się do utworzenia grupy zakupowej dla hotelarzy w celu zakupu gazu i energii elektrycznej. To odpowiedź branży na ostatnie podwyżki cen mediów. Trwa pozyskiwanie partnerów do projektu.
2019-02-21  Sejm znowelizował ustawę o cenach energii elektrycznej. Główne zmiany dotyczą opłat dystrybucyjnych i za przesył energii elektrycznej, które nie będą ustalane ustawą, ale przez regulatora - Prezesa URE. Ustawa trafi teraz do Senatu.
2019-02-21  Około 50 tys. zł rocznie zaoszczędzi Szpital Śląski w Cieszynie dzięki uruchomionej właśnie instalacji fotowoltaicznej. Ponad 450 modułów paneli fotowoltaicznych zamontowano na dachu i elewacji pawilonu diagnostyczno-zabiegowego oraz pawilonu łóżkowego.
2019-02-20  Tauron w ubiegłym roku przyłączył do sieci ponad 8 tysięcy mikroinstalacji OZE, to przeszło dwukrotnie więcej niż w roku 2017, a moc przyłączonych w 2018 roku instalacji była ponad trzykrotnie wyższa niż rok wcześniej.
2019-02-19  Po przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych kontroli NCBiR zmieniło decyzję odnośnie wyboru dostawcy autobusów elektrycznych. Oferta dotychczasowego zwycięzcy, Politechniki Śląskiej, została odrzucona, a na jej miejsce wybrano ofertę Ursusa.
2019-02-19  Międzyresortowy zespół zaczyna prace nad rozszerzeniem katalogu prosumentów. Po nowelizacji ustawy o OZE produkować i sprzedawać energię elektryczną do sieci będą mogły nie tylko osoby prywatne, ale też małe i średnie firmy oraz jst.

Od redakcji

Naszym celem jest promocja nowatorskich rozwiązań i idei w zakresie gospodarki energią oraz innymi mediami. Publikowane informacje będą kierowane szczególnie do osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki energetycznej w gminach, gminnych spółek energetycznych, lokalnych grup zakupowych oraz fundacji i stowarzyszeń promujących innowacyjne rozwiązania w energetyce i realizujących programy ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalizację zużycia energii.

Będziemy publikować artykuły problemowe na tematy będące przedmiotem gorących dyskusji w branży oraz wywiady z ludźmi, którzy żyją tymi sprawami na co dzień. Uzupełnieniem będzie przegląd prasy oraz kalendarium aktualnych wydarzeń.

Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane w tym obszarze przez małe spółki energetyczne służąc naszymi kompetencjami w zakresie budowania rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, integracji systemów i prowadzenia projektów wdrożeniowych.